Akcjonariat, informacje dla akcjonariuszy

W tym dziale prezentujemy komunikaty, informacje dla akcjonariuszy.

————-

data aktualizacji: 2020.09.21, informacja:

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Zarząd spółki pod firmą BIZZIT SA z siedzibą w Katowicach, (ul. Leszczynowa 20/7, 40-750 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000436334, REGON: 243070647 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

————-

data aktualizacji: 2019.12.28, informacja:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Wzywamy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BIZZIT S.A. w spółce, prosimy o kontakt bezpośredni ze spółką aby złożyć akcje w spółce.

Dnia 6 września 2019 r. została podpisana, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o zmianie ustawy: Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Znowelizowane przepisy wprowadzają zmianę dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych: akcje wyemitowane w formie papierowej utracą moc i ulegną z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązkowej dematerializacji, tj. zapisaniu w odpowiednim rejestrze.

————-